Uitleg meerjarig onderhoudsschema

Onderstaand treft u de uitleg die Jeroen Dietz meegeeft bij een meerjarig onderhoudsschema. Na het lezen hiervan zult u overtuigd zijn van de meerwaarde van een dergelijk plan.Onderhoud is het meeste effectief als het planmatig wordt uitgevoerd. Onderhoud van buiten(schilder)werk op hout, beton, baksteen, staal en andere ondergronden, tegen van te voren te berekenen, gespreide en dus minimale kosten gedurende een maximale tijd. Voor een optimaal resultaat dient een weloverwogen keus te worden gemaakt, waarbij meerjarige onderhoudsschema’s kunnen helpen. De belangrijkste criteria voor het planmatig onderhoud zijn:

1. Opsporen en wegnemen van de oorzaken van gebreken.

2. Vroegtijdig herstel van gebreken.

3. Verfsystemen aangepast aan de situatie; met name de toestand van de ondergrond en de aard van het object.

4. Tijdig aanbrengen van een goed hechtende, duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd.

5. Door toepassing van duurzame producten een zo hoog mogelijk rendement halen uit elke verflaag.

De belangrijkste voordelen die door toepassing van planmatig onderhoud worden bereikt zijn:

• Kostenbesparing;

• Kostenspreiding;

• Kostenbeheersing;

• Het object wordt permanent onderhouden en staat er altijd goed geschilderd en verzorgd bij.

Schilderwerk volgens plan:

Een planmatig onderhoudsschema bestaat uit een basisverfsysteem en periodieke onderhoudsbeurten. Het basisverfsysteem voorziet in alle maatregelen die nodig zijn om een ondergrond te verkrijgen, waarop gedurende een lange reeks van jaren het schilderswerk met eenvoudige onderhoudsbeurten in goede staat is te houden. Het periodieke onderhoud in de volgende jaren omvat het op gezette tijden aanbrengen van een nieuwe afdeklaag en het in tussenliggende jaren tijdig herstellen van gebreken. Het schilderswerk reeds vanaf de nieuwbouw van het project in de onderhoudsplannen betrekken, betekent een grote bezuiniging. Het juiste basissysteem kan in dat geval direct worden toegepast.

Flexibele toepassing:

In de in het advies opgenomen onderhoudsschema’s, worden gemiddelden gehanteerd, voor de meest voorkomende gevallen. Ze kunnen van jaar tot jaar worden aangepast aan de staat waarin het schilderwerk verkeert en worden beïnvloed door:

• ligging ten opzichte van de zon;

• invloed van regen en wind;

• kwaliteit van de ondergrond;

• aard van de constructie;

• methode van beglazing;

• bereikbaarheid;

• esthetische wensen enz.

Kosten vooraf overzien:

Een van de belangrijkste aspecten van een planmatig onderhoudsschema, is de mogelijkheid om de totale onderhoudskosten over een lange periode te begroten. Aan de hand van het onderhoudsschema kan een betrouwbare kostenindicatie worden verkregen.

Gemiddelde onderhoudstermijn voor schilderwerk:

De onderhoudscyclus van verfsystemen wordt bepaald door een groot aantal factoren. Zo is bijvoorbeeld de onderhoudscyclus van verfsystemen toegepast op de noord- en oostzijde, gunstiger dan die van verfsystemen op de zuid- en westzijde. Ook de mate waarin het te beschermen bouwdeel blootstaat aan zon, regen en wind is in belangrijke mate van invloed op de levensduur. Het schilderwerk op geveltimmerwerk van galerijen heeft veel minder te lijden van weer en wind, dan het schilderwerk op geveltimmerwerk vlak in de gevel. Ook de toegepaste kleur (licht of donker) kan van invloed zijn op de levensduur. Een donkere kleur heeft over het algemeen een minder grote duurzaamheid dan een lichte kleur. Levensduur en onderhoudscyclus worden verder beïnvloed door de kwaliteit van de ondergrond en het beglazingssysteem, de constructiewijze, het milieu en dergelijke.

Voorzieningssysteem voor binnen-buitenwerk:

Het is voor het buitenschilderwerk van essentieel belang dat het binnenschilderwerk en de glasafdichting aan de binnenzijde in goede staat verkeren. Een niet goed onderhouden binnenverfsysteem en open naden tussen glas en hout maken dat vocht van binnenuit in het hout dringt en een uitweg naar buiten zoekt. Hierdoor kan zich overmatig vocht achter de verffilm vormen, waardoor gebreken in het buitenschilderwerk kunnen ontstaan. Bij het aanbrengen van het basissysteem en tijdens de periodieke herschilderbeurten, moet daarom ook aandacht worden besteed aan de binnenkanten van buitenramen en -deuren. Eventuele gebreken in het verfsysteem moeten worden hersteld en open naden tussen glas en hout gedicht.

Herschildersysteem

;Uitgaande van het basissysteem, wordt van tijd tot tijd (het schema geeft daarvoor een richtlijn) een nieuwe laag aangebracht, hetgeen een versterking van het systeem betekent. Dit herschilderen bestaat uit het reinigen en eventueel schuren van de ondergrond, het bijwerken van eventuele gebreken en het geheel overschilderen met het eindproduct, dat in het basissysteem is toegepast. Het is beslist noodzakelijk, dat tijdens deze herschilderbeurt ook aandacht wordt besteed aan het zogenaamde binnen-buitenwerk.